Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Anayasa Maddesinde Mahalli İdareler

2709 sayılı 1982 yılı Anayasamızın 127. maddesinde der ki; 

“ Mahalli idareler

MADDE 127- Mahalli idareler; il, belediye veya köy hal- kının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuru- luş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene ka- nunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir.

Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerin- den yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.

(Değişik: 23/7/1995 - 4121/12 md.) Mahalli idarelerin se- çimleri, 67 nci maddedeki esaslara göre beş yılda bir yapılır. Ancak, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahalli idareler organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin genel veya ara seçimler milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır. Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir.

Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur. Ancak, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuş- turma açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hük- me kadar uzaklaştırabilir.

Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmet- lerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülme- si, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir.

Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzen- lenir. Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır.” 

Bu sayfa Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından en son 16.02.2017 17:18:31 tarihinde güncellenmiştir.